Wny not the GNU Affero GPL v3 ?

MailmanWiki: DEV/GPLv3/0000 (last edited 2008-06-20 08:29:11 by omacneil)